header_image04

Graan SA / Omnia Boerepatentekompetisie:
Beweeg saam met die tye

Oesdag 2015 12 – 15 Mei

Die 2015 Boerepatentekompetisie word aangebied deur Graan SA en Omnia om vindingryke produsente  weer geleentheid te gee om gemodifiseerde landboutoerusting te demonstreer.

Beoordeling vind plaas op 12 Mei 2015  en produsente word genooi om patente te kom besigtig op standplaas 104 langs die Omnia-gebou.

Boerepatentekompetisie  Afdelings:

A. Masjinerie, implemente en landboutoerusting
A1: Nuut
A2: Gemodifiseer/aangepas
B. Gereedskap
B1: Nuut
B2: Gemodifiseer/aangepas
C. Huishoudelike-/tuintoerusting
C1: Nuut
C2: Gemodifiseer/aangepas
D. Ope-afdeling: Enigiets nie hierbo vervat nie, maar wat betrekking het op die verbetering van landbou/landboubestuur op graan- en veeplase (byvoorbeeld rekenaar- en enige bestuursprogramme, programmatuur ensovoorts).

Die doel van die Boerepatentekompetisie is om produsente met oorspronklike idees aan te moedig om toerusting wat deur hulle gebou is vir spesifieke aanwending of vir die doel om hul eie pro- bleme op die plaas te oorkom, met hul medeprodusente te deel wat sal lei tot algemene en groter doeltreffendheid en gerief op die plaas.

Wat is ‘n Boerepatent?

Dit is ‘n oorspronklike toestel of toerusting wat deur ‘n individu ontwerp en gebou is om in ‘n spesifieke behoefte te voorsien wat nie deur bestaande toerusting bevredig word nie. Die toestel of toerusting mag nie gepatenteer wees nie en mag deur enige persoon vir eie gebruik nageboots word.

Boerepatentekompetisie Inskrywings

Rig alle inskrywings aan mnr Wim Venter, Graan SA, Posbus 88, Bothaville, 9660. Daar sal dan ‘n eerste keuring gedoen en ‘n sertifikaat van deelname aan alle gekeurde inskrywings uitgereik word. Inskrywingsvorms is ook beskikbaar by die Graan SA- kantoor – skakel hulle by 08600 47246.

Let wel: Sou jou patent van so ‘n aard wees dat dit nie voor die tyd vervoer kan word nie, is ons meer as bereid om ‘n DVD/video te ontvang (ten minste ‘n maand voor die kompetisie) of as jy graag van die nuutste inligtingstegnologie wil gebruik maak, kan jy dit op YouTube plaas – stel egter dan net vir Wim Venter daarvan in kennis.

REËLS VIR DIE KOMPETISIE

 1. Ingeskrewe artikels moet op die voorgeskrewe wyse by die Graan SA NAMPO Oesdag ten toon gestel word. Daar sal van die uitstaller verwag word om sy patent prakties te demonstreer vir die duur van die NAMPO Oesdag, met ander woorde, al vier dae.
 2. Inskrywings sal slegs op die amptelike inskrywingsvorm aanvaar word.
 3. Inskrywingsvorms moet Graan SA se kantoor minstens twee weke voor die aanvang van die NAMPO Oesdag bereik. Behalwe in die geval van ‘n DVD/video, moet dit die beoorde- laars ten minste een maand voor die tyd bereik.
 4. Die uitstaller is verantwoordelik vir die vervoer van en toesig oor sy patent gedurende en na afloop van die uitstalling.
 5. Graan SA of Omnia kan geensins verantwoordelik gehou word vir enige verliese gely deur die uitstaller weens sy deelname aan die kompetisie nie.
 6. Patente (en uitstallings) moet die oorspronklike idee van die uitstaller wees.
 7. Slegs bona fide produsente of ander individue wat geen belang by die kommersiële vervaardiging van soortgelyke toerusting of toestelle het nie, mag inskryf.
 8. Geen toerusting wat kommersieel bemark of in die proses van registrasie is, mag meeding nie.
 9. Die inskrywing van gepatenteerde produkte wat omgeskakel word in ‘n nuwe patent, sal toegelaat word mits dit nie kommersieel beskikbaar is nie.
 10. Die aangewese beoordelaars se beslissing ten opsigte van die toekenning van pryse is
  finaal en geen appèl teen enige besluit sal aangehoor word nie.
 11. Die beoordelaars sal pryse toeken na goeddunke en inskrywings afkeur wat volgens hul oordeel nie inpas nie.
 12. Afdelings waaronder deelgeneem kan word:
  • A. Masjinerie, implemente en landboutoerusting
  • A1: Nuut
  • A2: Gemodifiseer/aangepas
  • B. Gereedskap
  • B1: Nuut
  • B2: Gemodifiseer/aangepas
  • C. Huishoudelike-/tuintoerusting
  • C1: Nuut
  • C2: Gemodifiseer/aangepas
  • D. Ope-afdeling
  • Enigiets nie hierbo vervat nie, maar wat betrekking het op die verbetering van landbou/landboubestuur op graan- en veeplase (byvoorbeeld rekenaar- en enige bestuursprogramme, programmatuur ensovoorts).
 13. 13. (a) Uitstallings moet op die laatste Maandag, 11 Mei 2015, teen 14:00 op die terrein wees. Kundige teenwoordigheid vir die duur van die NAMPO Oesdag word verwag. Inskrywingsvorms moet saam met die patent by die ingangshek getoon word.
  (b) Geen uitstalling mag voor Saterdag, 16 Mei 2015, verwyder word nie.
  (c) Alle inskrywings word as permanente uitstallings vir die duur van die NAMPO Oesdag beskou. Waar daar byvoorbeeld van ‘n voertuig soos ‘n bakkie gebruik gemaak word om ‘n patent te demonstreer, sal die bakkie as ‘n permanente deel van die uitstalling beskou word en mag dit nié tydens die periode wat die NAMPO Oesdag duur, van die terrein verwyder word nie.

Kontakbesonderhede vir Boerepatentekompetisie 2015:

Webwerf:
www.nampo.co.za

Adri Pentz
Tel: 011 210 2502
Cell: 082 929 3335
Email:adrip@oasys.co.za

Hanlie Mouton

Tel: 056 515 3042
Cell: 082 396 7556
E-mail: hanlie@bothaville.info