Omskrywing van ‘n Patent

Intellectual Property
Home / South Africa / Omskrywing van ‘n Patent

‘n Patent behels die toekenning van regte deur ‘n regering aan ‘n uitvinder of sy aangewysde vir ’n gegewe tydperk in ruil vir die bekendmaking van die uitvinding. Die prosedure vir die toekenning van ‘n patent en die voorvereistes vir die toekenning van regte oor die uitvinding wissel na gelang van die regulasies en wette van ‘n betrokke land en internasionale ooreenkomste. Oor die algemeen moet ‘n patent aansoek vergesel word van aansprake wat die uitvinding omskryf en moet die uitvinding nuut, oorspronklik en van industriële, besigheid en of landboukundige nut wees.

Daar is kennisvelde soos besigheidsprosedures wat uitgesluit kan word van die toekenning van regte. Die ekslusiewe reg wat aan die aansoeker verleen word is gewoonlik die reg om die gebruik, ontwerp, verkoop, aanbieding en of invoer van die uitvinding te beperk. Die benaming het sy oorsprong in die Latynse woord “patere” en beteken om beskikbaar te maak vir publieke ondersoek.

Die patent-brief is die dokumentasie wat aan die aansoeker die ekslusiewe regte verleen. Dit behels nie die reg om die uitvinding te gebruik nie, maar eerder die reg om ander uit te sluit van die gebruik daarvan, verkoop, ontwerp, invoer en kommersiële gewin daaruit vir ‘n tydperk van 20 jaar vanaf die die oorsrponklike indieningsdatum. Dit is dus ‘n beperkte eiendomsreg wat ‘n owerheid aan die aansoeker toestaan in ruil vir die bekendmaking van besonderhede van die uitvinding.

Die regte en toegifde kan net soos ander besigheidsregte en eiendom verhandel word. Die eienaar kan dus die regte tot die uitvinding aan ‘n ander party verkoop in ruil vir finansiële vergoeding. In so ‘n geval word die koper dus die eienaar en kan finansieël daaruit baat. Die reg tot gebruik van die uitvinding kan ook deur die eienaar aan ‘n ander party toegeken word in die vorm van ‘n lisensie om die uitvinding kommersieël te kan benut. Die beste manier om ‘n patent in een of meer lande te registreer, is om van ‘n prokureur wat in intellektuele eiendom spesialiseer gebruik te maak om die aansoek te hanteer.