General Agreement on Tariffs and Trade

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is a multilateral agreement regulating international trade. GATT General Agreement The workings of the GATT agreement are the responsibility of the Council for Trade in Goods (Goods Council) which is made up of...

Handelsmerke

Handelsmerke is nie die vrug van die hedendaagse samelewing nie. Dit het reeds jare gelede die gebruik geword om handelsmerke op items te plaas om sodoende die oorsprong van die items aan te dui. Glasware, eetware ensomeer het onderskeidende embleme en of bewoording...